Kursplan

Portugisiska: Kandidatexamensarbete

Kurskod
GPR256
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Portugisiska (PRA)
Ämnesgrupp
Portugisiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Portugisiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2018-10-10.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-10-10.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • utifrån en problemställning, relaterad till portugisiskspråkig litteratur eller språk, självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant vetenskapligt material
  • inom given tidsram genomföra en självständig litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning samt argumentation som vilar på väl genomförda litteratur- eller språkvetenskapliga analyser
  • skriftligt såväl som muntligt, på portugisiska, engelska eller svenska, presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
  • beakta forskningsetiska normer
  • använda gängse formalia för vetenskaplig text
  • analysera, värdera och diskutera andras och egna vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Inom kursens ram författas en vetenskaplig studie på portugisiska, engelska eller svenska, om c:a 6000 - 10 000 ord utifrån en väl avgränsad litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig problemställning med direkt anknytning till portugisiskspråkig litteratur eller det portugisiska språket. Större delen av kursen består av självständigt forskningsarbete. Kursen inleds med ett antal introduktionsseminarier där ämnesval, problemställning, teorianknytning, litteratursökning samt disposition för examensarbetet diskuteras i grupp. Uppsatsens inriktning väljs i samråd med handledaren. Endast områden vars handledning kan ges av handledare med forskningskompetens i ämnet kan komma i fråga. En första version av uppsatsen diskuteras på ett seminarie med andra kursdeltagare I mitten av kursen. Vid kursens slut ventileras det färdiga examensarbetet i form av att kursdeltagarna opponerar på varandras uppsatser.

Examinationsformer

Examination sker genom färdigställandet av ett vetenskapligt examensarbete, egen ventilering av texten samt opponering av en annan students examensarbete.

Arbetsformer

Seminarier där den studerande förväntas delta aktivt, individuell handledning för skrivandet av examensarbetet. Undervisningen sker på portugisiska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav

  • 105 hp inom huvudområdet Portugisiska, inklusive kurserna Portugisiska: Vetenskaplig metod och akademiskt skrivande, 7,5 hp och Portugisiska: Vetenskaplig specialisering och fördjupning, 7,5 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter PR2007.