Kurs GPG326

Didaktik och ledarskap för ämneslärare inriktning gymnasieskolan (inkl 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om didaktikens och ämnesdidaktikens begrepp och teoretiska modeller,
  • visa kunskap om olika teorier om pedagogiskt ledarskap i ett didaktiskt och yrkesetiskt perspektiv,
  • visa förmåga att initiera och vidmakthålla goda relationer med elever, i överensstämmelse med skolans värdegrund,
  • visa förmåga att, utifrån skolans styrdokument, självständigt och i samarbete med verksamma lärare, planera och genomföra undervisning inom sitt ämne i relation till elevers skilda förutsättningar,
  • visa förmåga att leda pedagogisk verksamhet, samt kommunicera och samarbeta väl med elever, lärare och medstudenter,
  • visa förmåga att diskutera och analysera den egna undervisningen, i samarbete med verksamma lärare och i relation till skolans styrdokument och didaktiska teoribildningar,
  • visa förmåga att reflektera över elevers kunskapsutveckling i skolämnet,
  • visa förmåga att använda digitala lärresurser i undervisningen samt förmåga att reflektera över detta utifrån didaktiska perspektiv.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Programmets två inledande ämneskurser om sammanlagt 60 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HXB
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Start vecka 4, 2025

Kursen inleds med en högskoleförlagd planeringsfas, där den studerande i dialog med vfu-lärare planerar för den undervisning som den studerande sedan kommer att genomföra. Planeringen tar sin utgångspunkt i aktuella styrdokument och i didaktisk teori där de didaktiska frågorna vad, hur, vem och varför är centrala. Även det pedagogiska ledarskapet diskuteras och problematiseras i ljuset av ämneslärarens yrkesroll i en mål- och resultatstyrd skola. Studierna av teorier om didaktik och pedagogiskt ledarskap sätts i relation till den studerandes egna utveckling till ämneslärare.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen möter den studerande didaktiska frågor kopplade till den egna undervisningen i ämnet. Dessa frågor lyfts fram och ventileras, dels i samtal med vfu-lärare på skolan, dels under högskoleförlagda seminarier. Här preciseras och analyseras dessa undervisningsfrågor med hjälp av såväl allmän- och ämnesdidaktisk teoribildning som skolans styrdokument.

Den studerandes egen dokumentation och erfarenhet från de verksamhetsförlagda studierna används som underlag för reflektion över den egna utvecklingen på väg mot ämnesläraryrket, samt som stöd för att kunna göra medvetna didaktiska val under kommande VFU-period.

Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Programmets två inledande ämneskurser om sammanlagt 60 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KU6
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
20 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88