Kurs GMT34W

Examensarbete för högskoleexamen i maskinteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom ämnesområde inom maskinteknik.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och formulera ett aktuellt problem inom valt ämnesområde,
  • planera och genomföra litteraturstudie inom ramen för valt ämnesområde,
  • granska och värdera vetenskaplighet i eget och andras examensarbete,
  • muntligt och skriftligt redogöra för sitt arbete på ett tydligt, pedagogiskt och vetenskapligt sätt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över egna resultat relaterat till syfte, problemformulering och genomförande utifrån ett vetenskapligt perspektiv.