Kurs GMT343

Produktionsteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala begrepp inom området produktionsteknik omfattande områdena gjutning, formande bearbetning, klippande bearbetning, spånskärande bearbetning, metoder för bearbetning av komplexa geometrier samt metoder för att åstadkomma fina och funktionella ytor.
  • redogöra för vanligt förekommande verktygsmaterial inom området skärande bearbetning.
  • redogöra för interaktionen mellan arbetsmaterial och verktyg i skärzonen och de mekaniska påkänningarna på skäreggen i samband med skärande bearbetning.

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera för- och nackdelar hos de olika produktionstekniska bearbetningsmetoderna.
  • bereda en produkt för skärande tillverkning, dvs välja operation(er), skärparametrar, verktyg, skärvätska, etc.
  • uppskatta skärkrafter och effektbehov i samband med skärande bearbetning.
  • uppskatta hur skärdata påverkar förslitningen hos verktyget och hur denna förslitning påverkar skärkrafter, spånbildning och ytfinhet (ytkvalitet).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • analysera effekten av de olika bearbetningsstegen i processkedjan ur ett tekniskt, ekonomiskt och hållbarhetsperspektiv.
  • diskutera och reflektera över val av skärparametrar för att uppnå hög bearbetningsekonomi och kvalitet inom området skärande bearbetning.