Kurs GMD2MJ

Envariabelanalys

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • förstå begreppet funktion inklusive invers, bijektion samt monoton funktion
  • hantera elementära funktioner, polynomfunktioner, rationella funktioner, logaritmfunktioner och trigonometriska funktioner
  • förstå begreppen gränsvärde och kontinuitet samt lösa problem där dessa används
  • förstå begreppet derivata och använda derivatans definition för att härleda olika deriveringsregler
  • tillämpa derivata i extremvärdesanalys och andra konkreta sammanhang
  • förstå begreppet integral och använda integraler vid beräkning av kurvors längd, areor under kurvor och volymer av rotationskroppar
  • använda serieutvecklingar i olika sammanhang
  • lösa differentialekvationer av första ordningen (linjär och separabel)
  • använda digitala verktyg alternativt programmering på ett för kursen ändamålsenligt sätt
  • muntligt och skriftligt kommunicera matematiska argument och logiska resonemang utifrån kursens innehåll.