Kurs GMD2BH

Matematikdidaktik I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för och problematisera, såväl skriftligt som muntligt, matematikdidaktiska forskningsresultat
  • kritiskt och självständigt reflektera över egna och andras erfarenheter utifrån matematikdidaktiska källor
  • identifiera och redogöra för olika perspektiv på matematik som vetenskap och som skolämne
  • analysera och beskriva undervisning, lärande och matematiska kunskaper med matematikdidaktiska begrepp som ingår i kursen
  • redogöra för och problematisera matematikundervisning i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasiet i relation till olika perspektiv på lärande
  • planera för, problematisera och motivera matematikundervisning för årskurs 7–9 eller gymnasiet utifrån aktuella styrdokument, matematikdidaktiska teorier och undervisningshjälpmedel.