Kursplan

Matematikdidaktik I

Kurskod
GMD2BH
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Matematikdidaktik (MDI)
Ämnesgrupp
Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-08-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-20.
Reviderad
Reviderad 2019-09-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-09-19.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för och problematisera, såväl skriftligt som muntligt, matematikdidaktiska forskningsresultat
  • kritiskt och självständigt reflektera över egna och andras erfarenheter utifrån matematikdidaktiska källor
  • identifiera och redogöra för olika perspektiv på matematik som vetenskap och som skolämne
  • analysera och beskriva undervisning, lärande och matematiska kunskaper med matematikdidaktiska begrepp som ingår i kursen
  • redogöra för och problematisera matematikundervisning i grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasiet i relation till olika perspektiv på lärande
  • planera för, problematisera och motivera matematikundervisning för årskurs 7–9 eller gymnasiet utifrån aktuella styrdokument, matematikdidaktiska teorier och undervisningshjälpmedel.

Innehåll

Kursen är en introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde och undervisningspraktik. I kursen behandlas olika perspektiv på matematik som vetenskap och matematik som skolämne samt kunskap, lärande och undervisning i matematik. Matematikdidaktiska begrepp studeras och reflekteras kritiskt utifrån vetenskapliga källor, rådande styrdokument, egna och andras erfarenheter och observationer. Vidare studeras huvudsakligen förutsättningar för undervisningens organisering utifrån matematiska kunskapsområden och uppgifter, elevers förkunskaper, klassrumsinteraktion och klassrumsnormer.
I den muntliga och skriftliga vetenskapliga processen behandlas kraven på vetenskaplig förankring.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga redovisningar och genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier, fältstudier och obligatoriska studiegruppsarbeten.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
  • Seminarier, skriftliga och muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik 4 eller Matematik D, Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2

Övrigt

För studenter i nätbaserad kurs krävs en väl fungerande nätuppkoppling och verktyg för kommunikation med ljud och bild via internet.

Kursen motsvarar MD1101 och delvis MD1099.