Kurs GLP2NL

Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2024

I kursen behandlas vetenskapsteorins grunder och dess historia och utveckling fram till nutid. Speciellt fokus riktas mot vetenskapsteorins moderna utveckling under 1900-talet vilken omfattar positivismen, falsifikationismen, paradigmteorin och postmodernismen. I kursen behandlas distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder samt ett urval av metoder för datainsamling så som etnografiska metoder, intervjumetodik, fallstudier, fokusgruppintervjuer, experimentella metoder och designforskning. Därtill omfattar kursen hur man utifrån teori och metod analyserar empiri. Grundläggande vetenskapsteoretiska problem som kursen behandlar är huruvida det finns en vetenskaplig metod, om vetenskapen är rationell och objektiv, samt om vetenskapliga teorier kan vara sanna. I kursen formuleras och diskuteras olika sätt att ställa upp ett forskningsproblem, vilket sedan kan utvecklas till en forskningsplan.
Startar och slutar:
vecka 36, 2024 - vecka 40, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3HR4
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Thomas Florén