Kursplan

Vetenskapsteori och metod i Ljud- och musikproduktion

Kurskod
GLP2NL
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Ljud- och musikproduktion (LPU)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ljud- och musikproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för vetenskapsteorins grunder och dess historia
  • redogöra för grundläggande vetenskapliga metoder och begrepp
  • resonera för och emot olika vetenskapliga perspektiv, teorier och begrepp
  • formulera och diskutera forskningsproblem samt utveckla en forskningsplan
  • motivera val av teorier och metoder för en vetenskaplig undersökning.

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapsteorins grunder och dess historia och utveckling fram till nutid. Speciellt fokus riktas mot vetenskapsteorins moderna utveckling under 1900-talet vilken omfattar positivismen, falsifikationismen, paradigmteorin och postmodernismen. I kursen behandlas distinktionen mellan kvalitativa och kvantitativa metoder samt ett urval av metoder för datainsamling så som etnografiska metoder, intervjumetodik, fallstudier, fokusgruppintervjuer, experimentella metoder och designforskning. Därtill omfattar kursen hur man utifrån teori och metod analyserar empiri. Grundläggande vetenskapsteoretiska problem som kursen behandlar är huruvida det finns en vetenskaplig metod, om vetenskapen är rationell och objektiv, samt om vetenskapliga teorier kan vara sanna. I kursen formuleras och diskuteras olika sätt att ställa upp ett forskningsproblem, vilket sedan kan utvecklas till en forskningsplan.

Examinationsformer

Modul 1 examineras genom en skriftlig tentamen.
Modul 2 examineras genom aktivt deltagande på seminarier samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetet på kursen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Vetenskapsteori och metod - 4 hp
Modul 2: Problemformulering och forskningsplan - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, inklusive kursen Vetenskaplig uppsats i Ljud- och musikproduktion, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter delkurs 1 Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp i kursen Fördjupningskurs i Ljud- och musikproduktion med kandidatexamensarbete, 30 hp (GLP2FZ).