Kurs GKI2VM

Kinesiska: Språkinlärning och språkundervisning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Kinesiska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala teorier och begrepp inom främmandespråksforskning ur lärandeperspektiv såväl som undervisningsperspektiv
  • förklara didaktiska teorier och metoder för undervisning i kinesiska
  • redogöra för vanliga utmaningar som inlärare med olika språklig bakgrund möter när de lär sig kinesiska, inklusive utveckling av interkulturell kompetens
  • diskutera och reflektera över valet av tryckt och digitalt undervisningsmaterial för inlärning av kinesiska som främmande språk
  • redogöra för didaktiska teorier och diskutera hur undervisning i kinesiska konstrueras
  • läsa och kritiskt värdera forskningsbidrag som är relevanta för ovanstående ämnen.