Kursplan

Kinesiska: Språkinlärning och språkundervisning

Kurskod
GKI2VM
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för centrala teorier och begrepp inom främmandespråksforskning ur lärandeperspektiv såväl som undervisningsperspektiv
 • förklara didaktiska teorier och metoder för undervisning i kinesiska
 • redogöra för vanliga utmaningar som inlärare med olika språklig bakgrund möter när de lär sig kinesiska, inklusive utveckling av interkulturell kompetens
 • diskutera och reflektera över valet av tryckt och digitalt undervisningsmaterial för inlärning av kinesiska som främmande språk
 • redogöra för didaktiska teorier och diskutera hur undervisning i kinesiska konstrueras
 • läsa och kritiskt värdera forskningsbidrag som är relevanta för ovanstående ämnen.

Innehåll

I kursen studeras inlärning av och undervisning i kinesiska som främmande språk i ljuset av aktuell forskning. Didaktiska teorier jämförs och relateras till metodik, inklusive användning av digitala verktyg. Särskilt fokuseras sambandet mellan inlärningsstrategier och den lärandes språkutveckling, samt de utmaningar som inlärare med olika språklig bakgrund kan möta när de lär sig kinesiska som främmande språk. I detta sammanhang diskuteras också betydelsen av interkulturell kompetens för undervisning i och inlärning av kinesiska.

Examinationsformer

 • Aktivt deltagande i seminarier
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • En avslutande muntlig redovisning

Arbetsformer

Undervisningen består av obligatoriska seminarier. Kinesiska används som undervisningsspråk, med engelska som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
 • Seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, en muntlig redovisning - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • 90 hp på grundnivå inom huvudområdet kinesiska

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.