Kurs GIT2A3

Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tala italienska ledigt och någorlunda korrekt med avseende på uttal, grammatik och vokabulär
  • identifiera och karakterisera olika regionala varianter och register i autentisk talad italienska
  • förstå och använda sig av de huvudsakliga språkliga och pragmatiska strukturer som är nödvändiga i formella situationer
  • tillämpa idiomatiska uttryck och adekvat språkregister i längre framställningar
  • problematisera och diskutera italienska kultur- och samhällsförhållanden ur olika perspektiv, exempelvis utifrån frågor som miljö, genus och etnicitet
  • självständigt söka och sålla information i relevanta texter och mediala dokument.