Kursplan

Italienska B: Muntlig språkfärdighet och kulturkunskap

Kurskod
GIT2A3
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Italienska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-06-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-19.
Reviderad
Reviderad 2023-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-12-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • tala italienska ledigt och någorlunda korrekt med avseende på uttal, grammatik och vokabulär
  • identifiera och karakterisera olika regionala varianter och register i autentisk talad italienska
  • förstå och använda sig av de huvudsakliga språkliga och pragmatiska strukturer som är nödvändiga i formella situationer
  • tillämpa idiomatiska uttryck och adekvat språkregister i längre framställningar
  • problematisera och diskutera italienska kultur- och samhällsförhållanden ur olika perspektiv, exempelvis utifrån frågor som miljö, genus och etnicitet
  • självständigt söka och sålla information i relevanta texter och mediala dokument.

Innehåll

Kursen vidareutvecklar studenternas hörförståelse och kommunikativa kompentens på italienska under interaktiva former. Dessutom ger kursen en fördjupning i italienska kultur- och samhällsfrågor genom läsning och diskussion av texter med varierande innehåll (faktainriktat, skönlitterärt, osv).

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom bedömning av aktivt deltagande under seminarier och muntliga redovisningar i grupp och individuellt.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul1: Aktivt deltagande i seminarier - 4,5 hp
Modul 2: Inlämningsuppgifter - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp, Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet 7,5 hp samt en av Italienska A: Textanalys-kurserna, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter IT1023.