Kurs GFY345

Fysik för tekniker

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för innebörden av begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet kinematik, vilket innefattar rörelse, krafter, tryckvariationer samt kraftmoment som orsak till jämvikt.
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet energi, vilket innefattar såväl mekanisk- som elektrisk energi.
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet materialfysik, vilket innefattar elektrisk ledning, isolation och densitet.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • samla och bearbeta relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar och problem.
  • tolka fenomen rörande fysikaliska principer och dess relevans inom produktionsteknik och visa förmåga att utbyta denna kunskap med andra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • i samband med praktiska undersökningar, bearbeta och utvärdera data med hjälp av grafer, metodval och arbetsprocess.
  • göra kritiska bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, till exempel frågor om hållbar utveckling.