Kursplan

Fysik för tekniker

Kurskod
GFY345
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Fysik (FYA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2023-04-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-04-04.

Mål

Kunskap och förståelse

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för innebörden av begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet kinematik, vilket innefattar rörelse, krafter, tryckvariationer samt kraftmoment som orsak till jämvikt.
 • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet energi, vilket innefattar såväl mekanisk- som elektrisk energi.
 • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet materialfysik, vilket innefattar elektrisk ledning, isolation och densitet.

Färdighet och förmåga

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • samla och bearbeta relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar och problem.
 • tolka fenomen rörande fysikaliska principer och dess relevans inom produktionsteknik och visa förmåga att utbyta denna kunskap med andra.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • i samband med praktiska undersökningar, bearbeta och utvärdera data med hjälp av grafer, metodval och arbetsprocess.
 • göra kritiska bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Innehåll

I kursen behandlas grunderna i några av fysikens begrepp, teorier, modeller och arbetsmetoder. Kursen innefattar hur krafter används för att beskriva kroppars hastighetsförändring och rotation, samt hur diagram används som modell för att beskriva rörelse. Vidare diskuteras även sambandet mellan kraft och tryck, elektriska storheter som spänning, ström och resistans.

Kursen fokuserar på grunderna inom begreppen mekaniskt och elektriskt arbete, energi och effekt, samt dess tillämpningar inom teknikområdet, så som material- och energieffektivisering. Materials tekniska egenskaper behandlas, till exempel elektriska och mekaniska, samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.

Kursen innefattar även naturvetenskapliga arbetsmetoder, som att planera och utföra observationer och experiment samt bearbeta och tolka resultat från mätningar.

Examinationsformer

 • salstentamen
 • laborationer

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U, 3, 4, 5.

Slutbetyget på kursen baseras på skriftlig tentamen.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Salstentamen - 6 hp | U, 3, 4, 5
 • Laborationer - 1,5 hp | U–G

Behörighet

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.