Kurs GFR2YU

Franska: Språkdidaktik II

6 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisningen bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med stöd i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
  • visa kunskaper om bedömning av elevers språklärande med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
  • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
  • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
  • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i franska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
  • visa kunskap om olika former av digitala verktyg och hur de kan användas i språkundervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande.