Kurs GEU2CB

Ledarskap och grupprocesser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom ledarskapsområdet för att organisationen ska kunna fungera och prestera (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom kunskapsområdet grupprocesser för att gruppen ska kunna fungera och prestera (2)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och analysera grupprocesser och dess påverkan på organisationen (3)
  • kritiskt analysera och reflektera över olika ledarroller och diskutera effekterna av ledarskap för individen och gruppen (4)
  • visa förmåga att kunna göra gruppdynamiska anpassningar och förändringar (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att inom området ledarskap och grupprocesser göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter (6)