Kurs GBY2RX

Fastighetsförvaltning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap och förståelse om fastighetsföretagens förutsättningar, organisation och verksamhet. Studenten ska även tillägna sig kunskap om byggnader från olika tidsepoker av det befintliga byggnadsbeståndet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Förklara fastighetsföretagens förutsättningar, organisation och verksamhetssystem samt övriga aktörer i fastighetsbranschen
  • Tillämpa de regler som finns för samhällets styrning av fastighetsförvaltning vilket bland annat innefattar myndigheters krav vid ändring av byggnad, och kulturhistorisk värdering av byggnader
  • Värdera innehåll och syfte i förvaltningsplaner
  • Identifiera och lösa utmaningar i de tekniska förvaltningsprocesserna
  • Visa förståelse för och tillämpa grunderna i fastighetsekonomi
  • Förklara hur upphandling av fastighetstjänster utförs
  • Förklara hur ombyggnad och tillbyggnad samt underhålls- och renoveringsåtgärder kan utföras resurseffektivt
  • Tillämpa verktyg för miljöbedömningar av material och byggnader
  • Värdera och jämföra olika miljöcertifieringssystem för byggnader