Kursplan

Fastighetsförvaltning

Kurskod
GBY2RX
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-09-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-11-20.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap och förståelse om fastighetsföretagens förutsättningar, organisation och verksamhet. Studenten ska även tillägna sig kunskap om byggnader från olika tidsepoker av det befintliga byggnadsbeståndet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Förklara fastighetsföretagens förutsättningar, organisation och verksamhetssystem samt övriga aktörer i fastighetsbranschen
  • Tillämpa de regler som finns för samhällets styrning av fastighetsförvaltning vilket bland annat innefattar myndigheters krav vid ändring av byggnad, och kulturhistorisk värdering av byggnader
  • Värdera innehåll och syfte i förvaltningsplaner
  • Identifiera och lösa utmaningar i de tekniska förvaltningsprocesserna
  • Visa förståelse för och tillämpa grunderna i fastighetsekonomi
  • Förklara hur upphandling av fastighetstjänster utförs
  • Förklara hur ombyggnad och tillbyggnad samt underhålls- och renoveringsåtgärder kan utföras resurseffektivt
  • Tillämpa verktyg för miljöbedömningar av material och byggnader
  • Värdera och jämföra olika miljöcertifieringssystem för byggnader

Innehåll

Hållbarhetsaspekter på förvaltning och ombyggnad av det befintliga byggnadsbeståndet behandlas med koppling till nationella och uppsatta miljömål.

Vidare behandlas grundläggande fastighetsekonomi och verktyg för fastighetsförvaltning introduceras.

En stor del av kursen utgörs av projektarbete.

Examinationsformer

Tentamen, 4,5 hp
Inlämningsuppgift, 3 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, studiebesök och inlämningsuppgift som utförs som projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Betyget på skriftlig tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram

Övrigt

Ersätter BY1062 och BY2023.