Kurs EN3077

Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Tillämpad engelsk lingvistik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra en självständig språklig undersökning med vetenskapligt värde, vilken kännetecknas av en tydlig koppling till samtida forskning, tillämpning av relevant metod samt av en tydlig argumentation baserad på avancerad språklig analys, inom en begränsad tidsram
  • uppvisa en avancerad kunskap om ett av områdena inom tillämpad engelsk lingvistik, inklusive en avancerad kännedom om relevant teori och metod såväl som insikter i aktuella forskningsfrågor på området
  • visa förmåga att analysera, kritiskt bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar, till exempel i behandlingen av primärkällor och i integrationen av sekundärkällor i det egna arbetet
  • visa på förmåga att utveckla en forskningsfråga med stöd från handledaren och sedan självständigt söka efter, samla, utvärdera och kritiskt tolka och analysera relevant information
  • muntligt och skriftligt presentera och argumentera för de egna resultaten och för den kunskap och argumentation som utgör grunden för slutsatserna, med en hög grad av kommunikativ kompetens
  • skriva ett examensarbete som följer disciplinspecifika konventioner för akademiskt skrivande vad gäller stil, organisation och referenshantering
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbete genom att peka på svagheter såväl som styrkor i form av konstruktiv respons, och bemöta kommentarer från andra, även genom att anpassa det egna arbetet när så är lämpligt.