Kurs EN3077

Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra en självständig språklig undersökning med vetenskapligt värde, vilken kännetecknas av en tydlig koppling till samtida forskning, tillämpning av relevant metod samt av en tydlig argumentation baserad på avancerad språklig analys, inom en begränsad tidsram
  • uppvisa en avancerad kunskap om ett av områdena inom tillämpad engelsk lingvistik, inklusive en avancerad kännedom om relevant teori och metod såväl som insikter i aktuella forskningsfrågor på området
  • visa förmåga att analysera, kritiskt bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar, till exempel i behandlingen av primärkällor och i integrationen av sekundärkällor i det egna arbetet
  • visa på förmåga att utveckla en forskningsfråga med stöd från handledaren och sedan självständigt söka efter, samla, utvärdera och kritiskt tolka och analysera relevant information
  • muntligt och skriftligt presentera och argumentera för de egna resultaten och för den kunskap och argumentation som utgör grunden för slutsatserna, med en hög grad av kommunikativ kompetens
  • skriva ett examensarbete som följer disciplinspecifika konventioner för akademiskt skrivande vad gäller stil, organisation och referenshantering
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbete genom att peka på svagheter såväl som styrkor i form av konstruktiv respons, och bemöta kommentarer från andra, även genom att anpassa det egna arbetet när så är lämpligt.
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Behörighetskrav :
  • Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 hp innehållande en examensuppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevanta för vald specialisering i magisterprogrammet. Uppsatsen måste vara skriven på engelska. Dessutom krävs minst 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet tillämpad engelsk lingvistik, inklusive kursen Engelska: Språkvetenskap i tal och skrift, 7,5 hp
Urval :
Akademiska poäng (30-285 hp)
Anmälningskod:
HDA-V3HAU
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
8 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Annelie Ädel