Kursplan

Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik

Kurskod
EN3077
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Tillämpad engelsk lingvistik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd 2017-03-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • genomföra en självständig språklig undersökning med vetenskapligt värde, vilken kännetecknas av en tydlig koppling till samtida forskning, tillämpning av relevant metod samt av en tydlig argumentation baserad på avancerad språklig analys, inom en begränsad tidsram
  • uppvisa en avancerad kunskap om ett av områdena inom tillämpad engelsk lingvistik, inklusive en avancerad kännedom om relevant teori och metod såväl som insikter i aktuella forskningsfrågor på området
  • visa förmåga att analysera, kritiskt bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar, till exempel i behandlingen av primärkällor och i integrationen av sekundärkällor i det egna arbetet
  • visa på förmåga att utveckla en forskningsfråga med stöd från handledaren och sedan självständigt söka efter, samla, utvärdera och kritiskt tolka och analysera relevant information
  • muntligt och skriftligt presentera och argumentera för de egna resultaten och för den kunskap och argumentation som utgör grunden för slutsatserna, med en hög grad av kommunikativ kompetens
  • skriva ett examensarbete som följer disciplinspecifika konventioner för akademiskt skrivande vad gäller stil, organisation och referenshantering
  • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbete genom att peka på svagheter såväl som styrkor i form av konstruktiv respons, och bemöta kommentarer från andra, även genom att anpassa det egna arbetet när så är lämpligt.

Innehåll

Kursens huvudsakliga innehåll är ett självständigt utfört forskningsprojekt som presenteras i form av en uppsats som omfattar cirka 8000-10000 ord. Studenten genomför en språkvetenskaplig undersökning av ett väldefinierat och avgränsat ämne som är relevant för engelska språket i allmänhet och tillämpad engelsk lingvistik i synnerhet. Ämnesvalet, forskningsfrågorna, metod och teori diskuteras i seminarieform som en del av processen att utveckla projektet. Studenten fortsätter sedan sitt arbete på ett självständigt sätt med stöd från en handledare under olika faser i processen. Kursen avslutas med att studenten försvarar sitt examensarbete muntligen och kritiskt granskar andra studenters arbete vid ett ventilationsseminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras framför allt genom det självständigt skrivna examensarbetet, men studentens förmåga att ge och ta konstruktiv kritik i “peer review“ vägs också in i slutbedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier och handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras vid ett ventilationsseminarium. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 hp innehållande en examensuppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevanta för vald specialisering i magisterprogrammet. Uppsatsen måste vara skriven på engelska. Dessutom krävs minst 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet tillämpad engelsk lingvistik, inklusive kursen Engelska: Språkvetenskap i tal och skrift, 7,5 hp

Övrigt

Om all handledningstid redan har använts eller om det inte finns någon tillgänglig handledare, så upphör rätten till handledning efter den termin då studenten registrerades på kursen första gången.