Kurs EN3070

Engelska IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat engelskdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete I formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en ämnesdidaktisk problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett insiktsfullt och konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen