Kurs EG3022

Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2024

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa fördjupade kunskaper inom huvudområdet solenergiteknik genom att utföra ett arbete av forsknings- eller industriell karaktär. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra examensarbetet inom givna tidsramar
  • visa kunskap och förståelse inom solenergiteknik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa fördjupad metodkunskap inom solenergiteknik
  • visa förmåga att integrera kunskap och även med begränsad information analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
  • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
  • ge konstruktiv kritik på ett annat examensarbete
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
Startar och slutar:
vecka 3, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden. Kurser om minst 30 hp inom magisterprogrammet i Solenergiteknik ska vara avklarade.
Anmälningskod:
HDA-V3GX7
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Emmanouil Psimopoulos