Kurs EG2004

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i energiteknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten inom givna ramar ska utföra ett arbete av utvecklingskaraktär och därigenom tillämpa under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Identifiera ett vetenskapligt intressant område att undersöka och med stöd av handledare formulera ett forskningsproblem.
  • I skrift inom utsatt tid färdigställa ett vetenskapligt arbete.
  • Kritiskt och systematiskt inhämta och bearbeta information från relevant litteratur.
  • Välja metod och utvärdera den tillämpade metoden utifrån vetenskaplighet och ingenjörsmässighet.
  • Sätta in sitt arbete i ett sammanhang och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
  • Kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete med hänsyn till vetenskapliga aspekter och kommunicera resultatet i dialog med andra.
  • Skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.