Kurs BY3005

Hållbar samhällsplanering

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Ställa samman, analysera och kombinera information från olika källor för att kunna beskriva en stads energianvändning;
  • Redovisa den grundläggande uppbyggnaden av en stads infrastruktursystem;
  • Förklara klimat- och energipåverkan av olika infrastruktursystemlösningar;
  • Analysera och kritiskt utvärdera befintliga eller planerade stadsdelar ur klimat- och energisynpunkt;
  • Ge förslag och rekommendationer till hur stadsdelar ska utvecklas för att bli mer hållbara;
  • Arbeta i internationella och multiprofessionella arbetslag;
  • • Kommunicera sin kunskap, sina analyser och sina förslag muntligt och skriftligt.