Kursplan

Hållbar samhällsplanering

Kurskod
BY3005
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2017-12-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-01-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • Ställa samman, analysera och kombinera information från olika källor för att kunna beskriva en stads energianvändning;
  • Redovisa den grundläggande uppbyggnaden av en stads infrastruktursystem;
  • Förklara klimat- och energipåverkan av olika infrastruktursystemlösningar;
  • Analysera och kritiskt utvärdera befintliga eller planerade stadsdelar ur klimat- och energisynpunkt;
  • Ge förslag och rekommendationer till hur stadsdelar ska utvecklas för att bli mer hållbara;
  • Arbeta i internationella och multiprofessionella arbetslag;
  • • Kommunicera sin kunskap, sina analyser och sina förslag muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen behandlar klimat- och energifrågor för planering av städer och byggda miljöer. Aktivitetsbaserat lärande används för att visa hur stora infrastruktursystem (t.ex. energisystem) är uppbyggda och fungerar samt hur de påverkar samhällets energianvändning och klimat. Genom arbete i grupp bedöms ett befintligt eller planerat bostadsområde och rekommendationer samt förslag som svarar mot samhällets energi- och klimatutmaning tas fram. Kursen innehåller dessutom föreläsningar om kommunikation, informationssökningsprocesser och plagiering.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier 1 hp, individuell rapport 1 hp, grupprapport 1hp, projektarbete inkl. redovisning 2 hp samt reflektionsprotokoll 2,5 hp.

Arbetsformer

Föreläsningar,obligatoriska seminarier, grupparbeten och reflektionsprotokoll samt muntlig och skriftlig presentation av genomförda arbeten.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Reflektionsprotokoll ges betyget (U-G).
Seminarier ges betyget (U-VG).
Slutbetyg sätt genom en sammanvägning av momenten.

Förkunskapskrav

  • Ingenjörsexamen eller kandidatexamen inom bygg-, energi- eller samhällsbyggnadsteknik, eller motsvarande examen om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande engelska B/engelska 6 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Gästföreläsningar och studiebesök kan bli aktuella om lämpliga tillfällen ges.