Kurs ASP25E

Examensarbete i spanska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 35, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar såväl sina kunskaper i spanska och sin teoretiska medvetenhet inom spanskämnet som sin förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, analysera och systematisera egna och andras forskningsresultat med utgångspunkt i någon av spanskämnets didaktiska frågeställningar.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område omfattande det aktuella områdets befintliga teoretiska och empiriska forskningsresultat samt forskningsbehov
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera, analysera och tolka tidigare forskningsresultat utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv
  • självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera material inom ett specifikt spanskdidaktiskt område
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning samt relevant teori- och metodanvändning
  • presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen
  • tillämpa de forskningsetiska principer som är aktuella för examensarbetet.
Startar och slutar:
vecka 35, 2023 - vecka 2, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp, Spanska II med didaktisk inriktning, 30 hp, Spanska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3FFP
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig
Arantxa Santos Muñoz