Kursplan

Examensarbete i spanska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

Kurskod
ASP25E
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-11.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar såväl sina kunskaper i spanska och sin teoretiska medvetenhet inom spanskämnet som sin förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, analysera och systematisera egna och andras forskningsresultat med utgångspunkt i någon av spanskämnets didaktiska frågeställningar.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område omfattande det aktuella områdets befintliga teoretiska och empiriska forskningsresultat samt forskningsbehov
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera, analysera och tolka tidigare forskningsresultat utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv
  • självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera material inom ett specifikt spanskdidaktiskt område
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning samt relevant teori- och metodanvändning
  • presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen
  • tillämpa de forskningsetiska principer som är aktuella för examensarbetet.

Innehåll

I kursen utförs ett examensarbete med en tydlig ämnesdidaktisk prägel som fokuserar på spanskämnets vad-, hur- och varför frågor. Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de ämneskunskaper som den studerande utvecklat under de inledande terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Med stöd av handledare preciseras problemställning, syfte och frågeställningar. Vidare insamlas och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats, skriven på spanska, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella ämnesområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom presentation och försvar av ett självständigt skriftligt examensarbete i uppsatsform. Examensarbetet ska försvaras vid ett oppositionstillfälle vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursen ges dels i nätbaserad föreläsningsform, dels i form av obligatoriska nätbaserade seminarier där den studerande ska delta aktivt. I undervisningen ingår även individuell handledning för skrivandet av examensarbetet samt ett obligatoriskt ventileringstillfälle. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp, Spanska II med didaktisk inriktning, 30 hp, Spanska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via dator.