Kurs ASK22M

Examensarbete för magisterexamen i statsvetenskap

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Statsvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad kunskap och förståelse inom ett avgränsat delområde av statsvetenskap, inbegripet fördjupade insikter i delområdets aktuella forskningsläge, faktiska tillämpningar och lämpliga metoder
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera en statsvetenskaplig problemställning, integrera och bedöma komplexa företeelser och frågeställningar kopplat till densamma, samt planera och med lämpliga metoder genomföra en småskalig men kvalificerad forskningsuppgift
  • visa förmåga att identifiera begränsningar vad gäller de egna slutsatserna samt identifiera fortsatta behov av kunskaper inom det aktuella delområdet
  • visa förmåga att inom delområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter i själva forskningsprocessen
  • försvara eget självständigt arbete samt kritiskt granska och värdera annat
    examensarbete med avseende på vetenskaplighet, innehåll och struktur samt
    som opponent leda en kritisk diskussion med respondent.