Kurs ASK22M

Examensarbete för magisterexamen i statsvetenskap

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupad kunskap och förståelse inom ett avgränsat delområde av statsvetenskap, inbegripet fördjupade insikter i delområdets aktuella forskningsläge, faktiska tillämpningar och lämpliga metoder
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera en statsvetenskaplig problemställning, integrera och bedöma komplexa företeelser och frågeställningar kopplat till densamma, samt planera och med lämpliga metoder genomföra en småskalig men kvalificerad forskningsuppgift
  • visa förmåga att identifiera begränsningar vad gäller de egna slutsatserna samt identifiera fortsatta behov av kunskaper inom det aktuella delområdet
  • visa förmåga att inom delområdet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter i själva forskningsprocessen
  • försvara eget självständigt arbete samt kritiskt granska och värdera annat
    examensarbete med avseende på vetenskaplighet, innehåll och struktur samt
    som opponent leda en kritisk diskussion med respondent.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Minst 180 högskolepoäng på grundnivå, varav 90 högskolepoäng inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap eller motsvarande kunskaper, varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap, samt engelska B/6 från gymnasiet. Dessutom minst 30 hp på avancerad nivå inom Statsvetenskap, Sociologi, Internationella Relationer, Mänskliga rättigheter eller Freds- och konfliktkunskap eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V33KF
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
6 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.