Kurs ARK25B

Examensarbete i religionsvetenskap för ämneslärarexamen, inriktning grundskolans årskurs 7-9

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa god kännedom om ett avgränsat religionsvetenskapligt/religionsdidaktiskt forskningsområde,omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
  • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån såväl vetenskapsteoretiska som religionsdidaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning formulera en relevant religionsdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • identifiera och analysera möjliga forskningsetiska problem i såväl det egna uppsatsarbetet som i medstuderandes, samt argumentera för förslag på lösningar med stöd av etisk teori och forskningsetisk litteratur
  • genomföra ett självständigt, problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsförankring, relevant empiri-, teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som brister
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för religionskunskapslärares yrkesutövning.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning, 30 hp, Religionsvetenskap II med didaktisk inriktning, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36GX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
5 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.