Kurs APG276

Utvärdering och utvecklingsarbete i grundskolans åk 4-6, (varav 7,5 hp VFU)

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en förståelse för skolor som organisationer och det ansvar som ingår att kontinuerligt bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Den studerande förväntas utveckla en beredskap att i sin professionella roll som lärare ta ansvar för både den egna undervisningen och gemensamt utvärderings- och utvecklingsarbete.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

  • redogöra för skolors arbete ur ett organisationsperspektiv, inbegripet metoder för utvärdering och utvecklingsarbete
  • observera, dokumentera, analysera och både summativt och formativt bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål
  • använda och kritiskt förhålla sig till digitala verktyg lämpliga för grundskolans mellanår och för systematiskt kvalitetsarbete
  • kommunicera med elever och vårdnadshavare för att tillvarata elevernas erfarenheter i den egna undervisningen
  • på egen hand och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och övrig pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje barns lärande och utveckling.