Kurs AKI25K

Examensarbete i kinesiska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon didaktisk frågeställning i ämnet kinesiska. Studenten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat kinesiskdidaktiskt område.