Kursplan

Examensarbete i kinesiska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

Kurskod
AKI25K
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-12.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon didaktisk frågeställning i ämnet kinesiska. Studenten förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat kinesiskdidaktiskt område.

Delkurser

1.
Examensarbete, del 1, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • systematiskt redogöra för ett avgränsat kinesiskdidaktiskt område, omfattande områdets forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • utifrån en kinesiskdidaktisk frågeställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera tidigare forskning
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en kinesiskdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • designa ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • självständigt utarbeta samt muntligt och skriftligt presentera en systematisk litteraturstudie inom ett avgränsat kinesiskdidaktiskt område
 • motivera val av teorier, forskningsdesigner och metoder för en vetenskaplig undersökning
 • visa medvetenhet om etiska aspekter avseende forsknings- och utvecklingsarbete.

2.
Examensarbete, del 2, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydligt forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv kritik, peka ut styrkor och svagheter
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat kinesiskdidaktiskt område med betydelse för yrkesutövningen
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och forskningsetiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska frågor i vetenskaplig forskning.

Innehåll

Kursen består av två delkurser om vardera 15 hp som tillsammans utgör ett självständigt arbete om 30 hp inom ramen för kinesiska eller kinesiskdidaktiska studier.

Delkurser

1.
Examensarbete, del 1, 15 högskolepoäng

Delkursen innehåller den första delen av ett självständigt examensarbete i form av en systematisk litteraturstudie baserad på kinesiskdidaktisk forskning inom ett väl avgränsat problemområde. Arbetet innebär att den studerande söker, värderar, bearbetar och presenterar vetenskaplig litteratur. Vidare behandlar kursen forskningsprocessen, inklusive problemformulering, val och utformning av lämplig forskningsmetodik och olika metoder för dataanalys. Delkursen avslutas med att den studerande presenterar och försvarar den första delen av sitt examensarbete, och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes arbete.

2.
Examensarbete, del 2, 15 högskolepoäng

I denna delkurs genomför den studerande ett självständigt examensarbete grundat på en empirisk undersökning inom ett väl avgränsat problemområde. Arbetet innebär att den studerande med utgångspunkt i syfte och frågeställning samlar in och analyserar empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Resultatet av analysen diskuteras mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats skriven på svenska. Handledning kommer att ges under kursens gång. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en systematisk litteraturstudie skriven på svenska, muntlig presentation och försvar, samt opposition på en annan studerandes arbete.

Delkurs 2 examineras i form av en vetenskaplig uppsats skriven på svenska som presenteras och försvaras vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar samt obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på delkurs 2.

Betygsrapportering:
Delkurs 1: Examensarbete, del 1 - 15 hp (U-G)
Delkurs 2: Examensarbete, del 2 - 15 hp (U-VG)

Förkunskapskrav

 • Kinesiska I med didaktisk inriktning, 30 hp, Kinesiska II med didaktisk inriktning, 30 hp, Kinesiska III med didaktisk inriktning, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.