Kurs AJP278

Interkulturella litteraturstudier: Teori och metod

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt diskutera interkulturella perspektiv på den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen
  • utvärdera och i detalj kritiskt granska teori och metod i tidigare forskning inom ett avgränsat litteraturvetenskapligt område
  • självständigt söka och sammanställa en heltäckande litteraturöversikt för detta område
  • skriva en detaljerad och nyanserad forskningsplan för ett genomförbart projekt inom området
  • tillämpa gängse konventioner inom litteraturvetenskap för dokumentation och citering
  • konstruktivt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten.