Kurs AJP23Q

Världslitteraturer: Asien och Europa

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • i detalj redogöra för ett flertal gränsöverskridande litterära verk från Asien och Europa och den mångfald av kulturella sammanhang inom vilka dessa har skapats
  • tillämpa diametralt olika angreppssätt och ifrågasätta essentialistiska kulturbegrepp vid analys av litterära texter
  • diskutera begreppet världslitteratur i dess olika betydelser och i relation till litteratur från Asien och Europa
  • argumentera med tydlighet för sin egen analys av litterära verk och sakligt värdera liknande analyser utförda av andra.