Minskad ensamhet för äldre genom nytt forskningsprojekt

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har beviljats 4 miljoner kronor för att studera vilka förhållanden och livshändelser som ökar känslan av ensamhet bland äldre. I projektet ska forskarna ta reda på vilka grupper som är mest sårbara för ensamhet och hur effektiva och genomförbara insatser bör utformas.
Äldre man och kvinna tittar på mobiltelefon.

Ensamhet har samband med lägre välbefinnande och ökar risken för såväl fysisk och psykisk ohälsa som dödlighet. Samtidigt är kunskapen bristfällig rörande vilka förhållanden som ökar risken för ensamhet och vilka insatser som har avsedd effekt.

- Det här projektet kommer att bidra till en ökad kunskap om vilka grupper som är mest utsatta och som insatserna därmed bör riktas till. Vi kommer även undersöka hur insatser bör utformas för att vara effektiva, genomförbara i praktiken och upplevas som positiva av äldre personer själva, säger Lena Dahlberg docent i socialt arbete på Högskolan Dalarna.

Äldre och socialtjänsten medverkar i forskningen

Under våren genomförs en stor enkätundersökning om äldre personers levnadsvillkor i Sverige, SWEOLD*. I den ingår ett extraurval för Dalarna som gör att forskarna kommer kunna undersöka hur äldre personer i Dalarna har det i jämförelse med landet som helhet. Enkätsvaren kommer i det här projektet att användas för att öka kunskapen om ensamhet.

Forskarna kommer även att intervjua äldre personer där de får möjlighet att utveckla sina svar och dela med sig av sina erfarenheter. Projektet avslutas med en undersökning om insatser som behövs för att motverka ensamhet.

- Vi kommer att involvera såväl representanter från socialtjänsten, representanter för frivilligorganisationer och äldre personer för att få med olika perspektiv på ensamhet och öka kunskapen om vilka insatser som ger effekt, säger Lena Dahlberg.

Stark forskargrupp om äldre och ensamhet

Högskolan Dalarna har en stark forskargrupp, RECALL, som studerar äldre personers levnadsvillkor i samverkan med andra forskargrupper både i Sverige och internationellt.

- Vi som kommer att arbeta med det här projektet har bedrivit forskning kring frågan om ensamhet bland äldre personer under många år. Vi har också en etablerad samverkan med kommunerna och regionen i Dalarna. Deras intresse och stöd är en viktig grund för forskningen. Det skapar möjligheter för att forskningsresultaten ska kunna bidra till goda levnadsvillkor för äldre personer som bor i Dalarna, säger Lena Dahlberg.

Fakta

Projekttitel: Causes and Actions of Late-life Loneliness (CALL)
Projektledare: Lena Dahlberg, docent i socialt arbete vid Högskolan Dalarna
Medverkande forskare: Kevin McKee, professor inom äldreområdet vid Högskolan Dalarna, Magdalena Kania Lundholm, lektor i sociologi vid Högskolan Dalarna, Carin Lennartsson, docent vid Karolinska institutet
Projekttid: 2021–2024
Finansiering: 4 miljoner via Familjen Kamprads Stiftelse

*SWEOLD finansieras av Socialtjänstforskningsfonden via Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD. Det är en samverkansarena där 15 kommuner från Dalarna, Region Dalarna oh Högskolan Dalarna ingår.

Läs mer om Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna

Kontakt
Lena Dahlberg
Professor socialt arbete
Senast granskad:
Senast granskad: