Högskolan Dalarna i nytt nationellt kompetenscentrum för solel

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har tillsammans med Uppsala universitet (ledare av centrat), Karlstads universitet, Mälardalens högskola, RISE Research Institutes of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet beviljats ett femårigt anslag från Energimyndigheten för att bilda kompetenscentrum för solel.
Solceller, solenergi, moln och vindkraft.
Johnér Bildbyrå

Syftet med kompetenscentrum är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och på så vis bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem. 

– Inom kompetenscentrumet kommer vi driva företagsnära forskning för att utveckla soleltekniken i Sverige, tillsammans med såväl företag som de andra akademiska institutionerna. Det betyder att solenergiforskningen vid Högskolan får en stabil långsiktig bas och kan hjälpa till att lyfta tekniken med att producera el från solen, såväl nationellt och internationellt som regionalt, säger Ewa Wäckelgård, professor i solenergiteknik vid Högskolan Dalarna och representant i centrets styrgrupp. 

Högskolan Dalarna har forskat och utbildat inom solenergiteknik sedan mitten 1980-talet. Sedan slutet av 1990-talet finns en internationell magisterutbildning i solenergiteknik och sedan fem år även en tvåårig masterutbildning som varje år utbildar ett stort antal studenter från hela världen.  

– Vi kommer få möjlighet att ansöka om förlängning ytterligare fem år, det kan innebära 10 års finansiering för Högskolan och en delaktighet i den nationella täten vad gäller forskning och utveckling kring solelteknik, säger Chris Bales, forskningssamordnare för energi- och byggteknik vid Högskolan Dalarna.

Finansieringen innebär också stöd från företag som, oftast i form av egna insatser för genomförande av forskningsprojekt. Från Dalarna ingår till exempel Fiskarhedenvillan i Borlänge och CTEK i Vikmanshyttan och fler företag kan komma att knytas till kompetenscentrumet. Region Dalarna är också medfinansiärer i centrumet.

Om kompetenscentrum för solel 

Solelforskningscentrum Sverige (SOLVE) skapas som ett strategiskt partnerskap mellan Sveriges forskningsbas inom solel och en bred och engagerad grupp aktörer inom offentlig och privat sektor. Centrets gemensamma vision är ett brett genomslag för solel i Sverige genom smart och genomtänkt integration i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt. 

Kontakt
Professor energi och miljöteknik inr solenergiteknik
Kontakt
Professor energiteknik
Senast granskad:
Senast granskad: