Hållbar stadsutveckling: Kreativitet och virtuell innovation i fokus

I ett nytt projekt kommer forskare vid Högskolan Dalarna att undersöka användningen av kreativa metoder och virtuella tekniker i utvecklingen av hållbara och robusta städer. Energimyndigheten har beviljat 2,4 miljoner kronor till projektet.

Digital innovation och sociala drivkrafter främjar samhällets omställning till förnybar energi. Genom att använda designmetoder och innovativa verktyg som virtuell verklighet (VR) kan man underlätta samarbete för att skapa önskade förändringar. Målet är att göra omställningen smidig, hållbar och socalt inkluderande.

Projektet kommer att utveckla och testa kreativa tekniker i Borlänge (Sverige), Riga (Lettland) och Amsterdam (Nederländerna) för att möta samhällens och medborgares behov och prioriteringar. Det sker med hjälp av interaktiva medier (som VR/AR) och inkluderande designmetoder för att engagera deltagande aktörer. Det kommer att stödja yrkesverksamma att förstå medborgarnas behov och gemensamt skapa en hållbar stadsutveckling. Det sker genom att stärka medborgarnas deltagande i beslutsprocesser och främja ansvarsfullt ägarskap för att uppnå realistiska mål om klimatneutrala städer. 

– Ett ”bottom-upp” perspektiv har betydelse i genomförandet av stadsförändringar. Projektet syftar till att ge en djupare förståelse för energirelaterade sociala frågor och insikter i sociotekniska beteendemodeller, samt motivation till att förbättra offentliga platser, öka energieffektiviteten och främja delning av förnybar energi, säger Xingxing Zhang, projektledare, Högskolan Dalarna. 

Projektet kommer att ha fyra huvudfokusområden:

  • Medborgardeltagande och behovsanalys för inkluderande och kreativ stadsplanering.
  • Modellering av dynamiska system och spelkomponenter för inkluderande beslutsfattande i stadsomställning inom energi.
  • VR-plattform för samarbete och beslutsfattande rörande energiomställning i stadsdelar.
  • Experiment-miljöer och urban living labs.

Om projektet 

Projekttitel: Gestaltning av städer transformering – Kreativa metoder och virtuella framtidsscenarier för utveckling och gemensamt lärande med syfte att bygga hållbara och resilienta städer 

Projektledare: Xingxing Zhang, professor i energiteknik vid Högskolan 

Medverkande forskare: Jingchun Shen, universitetslektor byggteknik

Projekttid: November 2023 – oktober 2025 

Finansiering: Energimyndigheten finansierar projektet för de svenska partnerna genom Viable Cities internationella program, under ramverket ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities (ENUTC): Building transformation capacity through arts and design (BTC-ENUTC). 

Senast granskad:
Senast granskad: