Universitetslektorer i socialt arbete

Ref HDa 2.3-2020/109

Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet socialt arbete. Ämnet befinner sig i ett skede med en expansiv satsning på såväl utbildning som forskning med en tvärvetenskaplig ansats. Flera externa forskningsansökningar har beviljats och vi behöver förstärka ämnet med flera lektorer. Som ett steg i den långsiktiga satsningen söker vi nu lektorer samt en biträdande lektor (se separat annons) som kan bidra till att ytterligare stärka en expansiv miljö gällande såväl forskning som undervisning.

Forskningsprofilen Hälsa och välfärd

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik finns sedan våren 2017. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, reproduktiv hälsa, äldres respektive barns och ungdomars hälsa och välfärd samt folkhälsa och idrott. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskarutbildning, forskning och kompetensutveckling.

Ämnet socialt arbete är ett centralt kunskapsområde i forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, där ambitionen är att ämnet socialt arbete ska bli examensämne. Forskningen inom kunskapsområdet socialt arbete sker huvudsakligen tvärdisciplinärt och knyter an till det sociala arbetets huvudområden och andra teman med relevans för professionen. Bland annat bedrivs forskning med inriktning mot äldre, unga, försörjningsstöd, stödjande samtal, genus, funktionshinder, missbruk, evidensbaserad organisering och tillsyn, samt socialpolitik.

Din arbetsdag som universitetslektor

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination företrädesvis inom socionomprogrammet på grund- och avancerad nivå. I vissa fall kan undervisning ske inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram. Du medverkar till uppbyggnad av forskningsmiljön inom ämnesområdet och ses som en länk mellan högskolan och det omgivande samhället. Det finns möjlighet att söka interna forskningsmedel via forskningsprofilen. Därtill finns goda möjligheter att erhålla forskningsfinansiering via vårt samarbetsorgan med socialtjänsterna i regionen. Arbetet innebär också utveckling av samverkan med olika samarbetspartners och andra forskningsmiljöer nationellt och internationellt. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen och privata aktörer inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskning och kompetensutveckling. Vetenskapligt arbete sker också i de forskarnätverk som de anställda är engagerade i, bland annat genom högre seminarier.

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Tillträde enligt överenskommelse.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordning och Anställningsordning är den behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vetenskaplig samt pedagogisk skicklighet bedöms enligt givna kriterier i anställningsordningen.

För denna anställning krävs:

 • Doktorsexamen inom ämnet socialt arbete, eller annan akademisk disciplin men med en forskningsinriktning som bedöms vara av god relevans inom ämnet socialt arbete.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande.
 • Möjlighet att vara fysiskt närvarande på campus ser vi som en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav.
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är meriterande om:

 • Din redovisade forskningsaktivitet bedöms vara av relevans för socialtjänstens verksamhetsområde och då främst med betoning på individ- och familjeomsorgens verksamhet.
 • Du har erfarenhet av att erhålla externa forskningsmedel och leda forsknings- och samverkansprojekt.
 • Du har egna nätverk inom det sociala arbetets huvudområden.
 • Du har Socionomexamen och yrkeserfarenhet från praktiskt socialt arbete.
 • Du har erfarenhet av undervisning och/eller forskning i kvantitativ metod.
 • Du har erfarenhet av distansutbildning.
 • Du har erfarenhet av kurs- och programutveckling.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

Välkommen med din ansökan!

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Ansökan med angivet diarienummer ska innehålla:

 • Meritförteckning
 • Intyg och betyg
 • Publikationsförteckning
 • Fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
 • Skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
 • Uppgift om referens
 • Pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, du.se/pedagogiskameriter

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Du ansöker via vår webbplats senast 2020-04-06.

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Övrigt

I de fall rekryteringsprocessen drar ut på tiden tillsätts en vikarie under rekryteringsprocessen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. Var vänlig meddela i din ansökan om du är intresserad av vikariatsanställningen.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Kontaktpersoner
Joacim Larsson von Garaguly
Avdelningschef
+46 (0)23-77 80 25
jlr@du.se
Thomas Strandberg
Professor
+46 (0)23-77 83 85
tst@du.se
Anna Ehrenberg
Forskningsledare
+46 (0)23-77 84 72
aeh@du.se