Utbildningar och kurser för dig som undervisar

Avdelningen för stöd i utbildning och forskning tillhandahåller stöd genom en rad högskolepedagogiska kurser, kortare utbildningar, seminarier och workshops med fokus på aktuella högskolepedagogiska teman som ska stimulera till reflektion och lärande.

Om du eller din lärargrupp ser behov av lärtillfällen kring andra högskolepedagogiska teman är ni välkomna att kontakt support@du.se.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ger dig behörighet att undervisa på högskolenivå och syftar till att ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli en professionell lärare på högskolenivå. Den behörighetsgivande utbildningen utgår från SUHF:s rekommenderade kursmål och utgör en grundutbildning för högskolans lärare.

SUHF:s rekommenderade kursmål (pdf)

Utbildningen planeras för att passa både för dig som varit verksam under en längre tid och för dig som är ny i sin undervisande roll. Den är uppdelad i två separata kurser, totalt 15 hp. Kurs I ska vara avslutad innan kurs II påbörjas.

Innehållet i båda kurserna är planerat för att deltagarna ska kunna anknyta till det egna läraruppdraget och den egna undervisningsmiljön – ämnet, akademin och högskolan – varvid högskolans mål och visioner utgör ett levande inslag i kursen.

I kurserna ingår litteraturläsning och seminarier, enskilda uppgifter och gruppuppgifter.

BHU 1, 7,5 hp

Undervisning och lärande inom högskolan utgör huvudinnehåll i kursen. Detta innehåll knyts till frågor om mål, värdegrund och regelverk i högre utbildning. Du hittar information om och kan anmäla dig till aktuella kurstillfälle på kursens sida.

Kursplan BHU 1

Kurssida BHU 1

BHU 2, 7,5 hp

Kursen är inriktad mot utveckling av en ny kurs eller revidering av en befintlig kurs på vetenskaplig/konstnärlig grund samt ansvar och uppgifter som kursansvarig och/eller examinator. Du hittar information om och kan anmäla dig till aktuella kurstillfälle på kursens sida.

Kursplan BHU 2

Kurssida BHU 2

Högskolepedagogiska kurser och utbildningar

Förutom behörighetsgivande kurser tillhandahåller avdelningen för stöd i utbildning och forskning en rad högskolepedagogiska kurser.

Ny som lärare - introduktionskurs

Målet med introduktionskursen är att nya lärare ska få grundläggande högskolepedagogisk kunskap kring sin nya roll som lärare inom högre utbildning.

Kursen består av 8 kursträffar i form av workshops med olika pedagogiska upplägg. I kursen ingår även reflektionslogg, auskultering, samt deltagande i kurser om digitala verktyg och hybridundervisning.

Du hittar information om och kan anmäla dig till aktuella kurstillfällen på kursens sida.

Utbildning för hållbar utveckling, 3 hp

Utbildningen för hållbar utveckling är en högskolepedagogisk kurs som syftar till att ge ökade förutsättningar för att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen. Deltagarna ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om de globala hållbarhetsutmaningarna och att identifiera det egna ämnets eller verksamhetens kopplingar till en hållbar utveckling. Kursen omfattar 3 hp, ges med 20 % studietakt och består av fem kursträffar med eget arbete däremellan.

Kursen består av följande huvudsakliga teman:

  • "Utveckling på planetens villkor" - om klimat, energi, resursförsörjning, demokrati- och fördelningsfrågor.
  • "Hållbar utveckling" - om begreppet hållbar utveckling, om FN:s globala mål och om den nya värdegrund som behövs om hållbar utveckling ska bli verklighet.
  • "Högskolans och min egen roll" - om lärosätenas roll och ansvar och om hållbar utveckling i undervisningen.

En individuell projektuppgift avslutar kursen. Här får kursdeltagarna möjlighet att utveckla lärandeaktiviteter eller andra redskap som syftar till att integrera hållbar utveckling i undervisningen, t.ex. en föreläsning, ett seminarium, en hemtentamen eller en kartläggning av hur hållbar utveckling integreras i ett program eller huvudområde.

Kursplan "Utbildning för hållbar utveckling"

Du hittar information om och kan anmäla dig till aktuella kurstillfälle på kursens sida:

Kurssida "Utbildning för hållbar utveckling"

Högskolepedagogiska workshops och seminarier

Högskolepedagogiska workshops och seminarier syftar till att ge dig som lärare på högskolan Dalarna verktyg och metoder för att undervisa och leda studenter på ett effektivt och engagerande sätt. Dessa träffar kan variera i längd och innehåll, men vanligtvis fokuserar de på att utveckla dina kunskaper som lärare inom hur man planerar och genomför undervisning, ger feedback och hanterar olika lärarsituationer. Många av dessa kurser och utbildningar är också inriktade på att hjälpa dig som lärare att använda digitala verktyg och system i undervisningen för att förbättra lärandet för studenterna. Målet med dessa träffar är att ge dig som lärare möjlighet att lära dig om olika pedagogiska metoder och strategier som kan användas i undervisningen på högskolenivå, samt att diskutera och utbyta idéer och erfarenheter med andra lärare

Högskolepedagogiska workshoppar

16 februari kl. 8.30-12.00. Att välja undervisningsupplägg som främjar studenters lärande

Denna workshop är en introduktion till högskolepedagogik och aktuell forskning inom området. Du kommer att få möta centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning och speciellt forskningsresultat kring studentaktivt lärande.

2 mars kl. 8.30-12.00. Myndighetsutövning och läraruppdraget

Sveriges universitet och högskolor är statliga myndigheter och under denna workshop kommer du att få möjlighet att bekanta dig med de regelverk som styr högre utbildning. Utifrån det pedagogiska upplägget casemetodik kommer du att ta fram möjliga lösningar till några situationer som du kan komma att möta i din roll som universitetslärare.

23 mars kl. 8.30-12.00. Uppsatshandledning – bemötande och återkoppling

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att reflektera över ditt förhållande till rollen som handledare. Relationen mellan student och handledare kommer att vara i fokus och aspekter som speciellt kommer att behandlas är förhållningssätt, förväntningar och återkoppling.

20 april kl. 8.30-12.00. Presentationsteknik med fokus på digital lärmiljö och digitala verktyg

Vad kännetecknar en bra presentation? Den frågan kommer du att få möjlighet att utforska i denna workshop. Du kommer också att få bekanta dig med några digitala verktyg som du kan använda för att göra dina digitala möten i Zoom mer interaktiva.

11 maj kl. 8.30-12.00. Tillgänglig undervisning

Under denna workshop kommer du att få bekanta dig med några pedagogiska strategier för hur du kan anpassa din undervisning så att den blir mer tillgänglig för alla studenter utifrån modellen universell design för lärande (UDL).

Övriga fristående workshops och seminarier

Fristående workshops är olika typer av fortbildningar av mer specifik karaktär och riktar sig till dig som  lärare som vill fördjupa sig i ett visst ämne eller lära sig nya färdigheter. Det kan också vara ett bra sätt att hålla dig uppdaterad med ny kunskap och förbättra dina kompetenser. Om du är intresserad av något som inte har något utsatt kurstillfälle, boka en IKT-pedagog på bokningssidan (länk till höger) eller skicka en mejl till support@du.se.

Exempel på områden du kan boka direkt med en IKT-pedagog

  • Introduktion till lärplattformen
  • Specifika funktioner i lärplattformen
  • Play – publicera media inom lärplattformen
  • Introduktion till Zoom
  • Introduktion till hybridsalar
  • Responsverktyg och samarbetsytor (Wooclap och Padlet)
Senast granskad:

Kontakt

Få support i digitala undervisningsverktyg av våra IKT-pedagoger

Du som undervisar kan få hjälp med pedagogiska och tekniska frågor som rör undervisning

Stöd med digitala pedagogiska verktyg

Om du, eller ni i ert arbetslag, behöver stöd med att använda Högskolan Dalarnas digitala pedagogiska verktyg i er undervisning är du välkommen att boka en IKT-pedagog. Det kan gälla stöd i användandet av vår lärplattform, hybridsalar, samskapande verktyg, digitala möten, mediehantering och enkätverktyg.

Diskutera pedagogiska och didaktiska frågor

Om du, eller ni i ert arbetslag, vill diskutera pedagogiska och didaktiska frågor är du välkommen att kontakta en pedagogisk utvecklare för att boka en tid. Det kan till exempel gälla stöd kring kursupplägg, kursutveckling, undervisningsmetoder, studentaktivt lärande, tillgänglighet i undervisning, examination eller utveckling av program.

Skicka ett mejl till pedagogiskkonsultation@du.se där du beskriver det du vill diskutera. 

 

Senast granskad: