Ny som lärare – introduktionskurs

Kursen vänder sig dig som är nyanställd som lärare vid Högskolan Dalarna och endast har liten eller ingen erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning. Det främsta syftet med introduktionskursen är att du som ny lärare ska öka din grundläggande kunskap om din nya roll som högskolelärare. Ett andra syfte är att kursen ska ge en grund inför de behörighetsgivande kurserna i högskolepedagogik (BHU1 och BHU2).

Du kommer ta del av praktiska verktyg och praktiskt agerande, samt ges utrymme att reflektera över lärarrollen både utifrån dig själv och i förhållande till de studenter du ska möta. Du kommer att introduceras till ett tänkande kring högskolepedagogiska frågor som kommer att öka din förmåga att fatta beslut i undervisningen som gagnar alla studenters lärande. Därtill får du möjlighet att möta nya kollegor.

Kursen är upplagd i workshopsform och är helt nätbaserad. Vi träffas via Zoom och har en gemensam kurssida i Learn. Workshopparna har olika pedagogiska upplägg och undervisningsformen är interaktiv och bygger på aktivt deltagande. Med stöd i teori och forskningsresultat kommer du att få möjlighet att analysera, diskutera och utveckla din undervisning inom det egna ämnesområdet.

Kursen sträcker sig över en hel termin och omfattar 45 timmar som består av 8 workshoppar på 3,5 timmar vardera samt tid för följande eget arbete: En skriftlig reflektionslogg varannan vecka som analyseras i en skriftlig sammanställning samt diskussion vid sista kurstillfället. Två auskulteringar hos meriterade/excellenta lärare med kort skriftlig rapport. Efter fullgörande av samtliga delar i kursen samt godkända uppgifter kommer du att få ett intyg på att du gått kursen.

Kursen arrangeras av avdelningen för stöd i utbildning och forskning, som har i uppdrag att utveckla den högskolepedagogiska verksamheten så att den bidrar till ett livslångt lärande för högskolans lärare och att en reflekterande undervisningskultur upprätthålls och utvecklas på Högskolan Dalarna. Kursansvarig lärare: Marie Tapper, mtp@du.se

Kurslitteratur: Elmgren, M., & Henriksson, A.-S. (2016). Universitetspedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Anmälan

Kursanmälan görs av avdelningschef via detta formulär (office.com).

Kursupplägg HT23

17 augusti kl. 8.30-12.00. Rollen som lärare inom högre utbildning och mötet med studenten

Under kursens inledande workshop kommer du att få möjlighet att börja sätta dig in i rollen som lärare genom att utforska och dela dina förväntningar kring din nya roll och reflektera över olika situationer som kan uppstå i undervisningen och i relationen mellan lärare och student. 

13 september kl. 8.30-12.00. Att välja undervisningsupplägg som främjar studenters lärande

Denna workshop är en introduktion till högskolepedagogik och aktuell forskning inom området. Du kommer att få möta centrala begrepp kring studenters lärande inom högre utbildning och speciellt forskningsresultat kring studentaktivt lärande.

27 september kl. 8.30-12.00. AI som stöd i undervisning

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att utforska hur du kan använda AI som stöd när du planerar och genomför din undervisning samt när du examinerar dina studenter.  

10 oktober kl. 8.30-12.00. Tillgänglig undervisning

Under denna workshop kommer du att få bekanta dig med några pedagogiska strategier för hur du kan anpassa din undervisning så att den blir mer tillgänglig för alla studenter utifrån modellen universell design för lärande.

1 november kl. 8.30-12.00. Uppsatshandledning – bemötande och återkoppling

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att reflektera över ditt förhållande till rollen som handledare. Relationen mellan student och handledare kommer att vara i fokus och aspekter som speciellt kommer att behandlas är förhållningssätt, förväntningar och återkoppling.

15 november kl. 8.30-12.00. Presentationsteknik med fokus på digital lärmiljö och digitala verktyg

Vad kännetecknar en bra presentation? Den frågan kommer du att få möjlighet att utforska i denna workshop. Du kommer också att få bekanta dig med några digitala verktyg som du kan använda för att göra dina presentationer i Zoom mer interaktiva.

7 december kl. 8:30-12.00 Myndighetsutövning och läraruppdraget

Sveriges universitet och högskolor är statliga myndigheter och under denna workshop kommer du att få möjlighet att bekanta dig med de regelverk som styr högre utbildning. Utifrån det pedagogiska upplägget casemetodik kommer du att ta fram möjliga lösningar till några situationer som du kan komma att möta i din roll som universitetslärare.

24 januari kl. 8.30-12.00. Reflekterande undervisningskultur i praktiken

Under kursens avslutande workshop kommer du att få dela med dig av dina lärdomar från terminen som gått och din utveckling som lärare inom högre utbildning samt följa upp förväntningarna från första kursträffen. 

Senast granskad:
Senast granskad: