Kursplan

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 2

Kurskod
APE26A
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Pedagogik (PEA)
Ämnesgrupp
Pedagogik
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
  • skapa en ny kurs eller revidera en befintlig kurs på vetenskaplig/konstnärlig grund gällande lärandemål, innehåll, former för undervisning och examination samt utvärdering
  • analysera kursupplägget utifrån pedagogiska och didaktiska perspektiv, lärandeteorier och forskning
  • analysera kursupplägget relaterat till kunskapssyn och ämneskultur
  • göra informerade val gällande lärmiljö utifrån den aktuella kurskontexten
  • tillämpa nationella och lokala regelverk relevanta för uppdrag som kursansvarig och examinator
  • diskutera samhällets mål med den högre utbildningen i relation till det egna ämnesområdet och det akademiska läraruppdraget
  • diskutera olika möjligheter och former för studenters medverkan i utbildningen
  • analysera principerna för den högre utbildningens värdegrund i förhållande till den egna undervisningen.

Innehåll

Kursen är inriktad mot utveckling av en ny kurs eller revidering av en befintlig kurs på vetenskaplig/konstnärlig grund samt ansvar och uppgifter som kursansvarig och/eller examinator. Under kursens gång utformar kursdeltagaren kursplan, studiehandledning samt olika former för utvärdering. I detta arbete ingår att förhålla sig till aktuell forskning och litteratur samt den högre utbildningens värdegrund, såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet och att tillämpa regelverk ur ett inkluderings- och tillgänglighetsperspektiv samt förhålla sig till Högskolan Dalarnas mål, vision och lokala regelverk.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga uppgifter individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, seminarier och studiegruppsträffar.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betygsrapportering:
  • Muntliga och skriftliga diskussioner samt skriftliga uppgifter: 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen utgår från Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning från 2016-04-15.