Kursplan

Utbildning för hållbar utveckling

Kurskod
NV3001
Poäng
3 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för lärarutbildning
Ämnestillhörighet
Naturvetenskap (NAV)
Ämnesgrupp
Övrigt inom naturvetenskap
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1AXX
Fastställd
Fastställd 2016-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-03-03.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att kursdeltagaren ska utveckla kunskaper och förhållningssätt som ökar förutsättningarna för att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt diskutera möjliga orsaker bakom, effekter av och lösningar på viktiga globala hållbarhetsutmaningar,
  • kritiskt diskutera begreppet hållbar utveckling och dess olika dimensioner, sociala, ekonomiska och ekologiska, samt identifiera det egna ämnesområdets kopplingar och möjliga bidrag till en hållbar utveckling,
  • reflektera över vilken roll den högre utbildningen har för hållbar utveckling, och diskutera förutsättningarna för att integrera frågor om hållbar utveckling i undervisningen inom olika ämnesområden,
  • utveckla och presentera lärandeaktiviteter eller andra redskap som syftar till att integrera hållbar utveckling i undervisning på kurs- eller programnivå.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling och möjligheterna att skapa levnadsvillkor och använda resurser på ett sätt som möter mänskliga behov idag och i framtiden, utan att äventyra naturens och ekosystemens bärkraft. Det ges möjlighet att jämföra och diskutera skilda förståelser av vad som är en hållbar utveckling, att identifiera det egna ämnesområdets eller verksamhetens kopplingar till frågor om hållbar utveckling liksom att reflektera över hur dessa frågor relaterar till den egna vardagen. I kursen belyses olika undervisningstraditioner och perspektiv på lärandets roll för hållbar utveckling samt hur frågor om hållbar utveckling kan integreras i undervisningen på kurser och program i högre utbildning. Kursen avslutas med en projektuppgift där kursdeltagarna utvecklar praktiska lärandeverktyg som syftar till att integrera hållbar utveckling i undervisningen.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av en individuell projektuppgift.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, obligatoriska seminarier och en skriftlig projektuppgift. Kursen bygger till stora delar på deltagarnas utbyte av egna erfarenheter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp eller motsvarande kunskaper

Summary in English

After completing the course, the student shall be able to:

  • critically discuss the possible causes behind, effects of, and solutions to major global sustainability challenges,
  • critically discuss the concept of sustainable development and its different dimensions, social, economic and ecological, as well as identify the connections between, and possible contributions to, sustainable development,
  • reflect on the role that higher education plays in sustainable development and discuss the conditions for integration of sustainable development issues in teaching in various disciplines,
  • develop and present learning activities or other tools designed to integrate sustainable development into teaching at the course or programme level.