Forskningsprojekt: Kartläggning av inträffade fall och risker samt följsamhet till dokumentationsriktlinjer avseende fallförekomst under slutenvårdsperiod

Projektledare
Maria Unbeck
Deltagare
Helene Andersson, Karolinska Institutet
Louise Egberg, Karolinska Institutet
Karolina Krakau, Region Stockholm
Eila Sterner, Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador utgör ett stort hälsoproblem i samhället och är en vanlig orsak till sjukhusvård. En tredjedel av personer som är 60 år och äldre faller minst en gång varje år, och efter 80 års ålder drabbas varannan person. Risken att en person som vårdas på sjukhus på grund av en fallskada faller igen är stor. Fallskador är också en av de vanligaste typerna av vårdskador. Inom slutenvården inträffar en stor andel av fallen på grund av akuta förvirringstillstånd till följd av olika akuta tillstånd eller som läkemedelsbiverkningar. Även ny och ovan miljö ökar risken. Idag finns stor kunskap om riskfaktorer och vikten av preventiva åtgärder. Evidens finns för att fallskador kan förebyggas. Denna kunskap baseras huvudsakligen på studier inom äldreomsorg och geriatrisk vård och visar att flera åtgärder bör sättas in samtidigt och bör utgå från individens behov. Kunskapsunderlaget inom akutsjukvård är dock mer begränsat.

Syftet är att kartlägga inträffade fall, riskbedömningar och riskfaktorer för fall samt att utvärdera följsamhet avseende en implementerad mätmetod för kvalitetsindikatorn fall. Totalt granskas 1232 vårdtillfällen på ett länssjukhus.
Nyckelord
fall, slutenvård, skador, tillbud, dokumentation, risker, validering, falls, inpatient, adverse events, no-harm incidents, documentation, risker, validation
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Publikationer