Forskningsprojekt: Markörbaserad journalgranskning inom hemsjukvård – säker vård i hemmet

Projektledare
Maria Unbeck
Deltagare
Mirjam Ekstedt, Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet
Marléne Lindblad, Röda Korsets Högskola
Lena Nilsson, Linköpings universitet
Kristina Schildmeijer, Linnéuniversitetet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Med en vård som karaktäriseras av ökad komplexitet, där vård och omsorg ges av flera individer och organisationer, går kontinuitet i vårdkedjan lätt förlorad. En extra sårbar patientgrupp är patienter med multimorbiditet i behov av hemsjukvård. Denna vård har tidigare huvudsakligen bedrivits på sjukhus men har kommit att i allt högre utsträckning utföras i patientens eget hem. För denna patientgrupp saknas en kartläggning av vilka risker vården innebär och vad patienterna kan drabbas av. Utifrån denna kunskap kan sedan metoder och strategier utvecklas för att stärka patientsäkerheten. Det finns olika metoder för att erhålla kunskap om vilka tillbud, skador och vårdskador som patienter drabbas av. En av dem som kommit att användas alltmer inom svensk sjukvård är markörbaseradjournalgranskning.

Det övergripande syftet är att utveckla valida markörer och öka kunskapen om vilka tillbud, skador och vårdskador som drabbar patienter inom hemsjukvård. Detta projekt är en nationell multicenterstudie med tio team från både kommunal och landstingsdriven hemsjukvård som granskade totalt 600 journaler. Projektet utgjorde grunden för ett avhandlingsarbete.
Nyckelord
skador, tillbud, journalgranskning, patientsäkerhet, adverse events, no-harm incidents, record review, patient safety
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
FORSS
Landstinget i Östergötland
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Publikationer