Forskningsprojekt: Internationalisering och hållbarhet i den högre utbildningens lärandemål från ett interdisciplinärt forskningsperspektiv

Projektledare
Ingrid From
Juvas Marianne Liljas
Deltagare
Anna Anåker
Farhana Borg
Jenny Isberg
Eva Randell
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Forskningsprojektets övergripande syfte är att genom tvärdisciplinära perspektiv på internationalisering, globalisering och hållbarhet i högre utbildning synkronisera innebörderna i läroplanernas lärandemål vid Högskolan Dalarna. Projektet operationaliseras via socionomprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, förskollärarprogrammet och idrottslärarprogrammet där förtydligandet av begreppsdefinitioner och identifiering av redan befintliga ansatser utgör en viktig del av undersökningen. Med hjälp av den senaste forskningen på området och ledande doktriner som exempelvis Brundtlandsrapporten, kartlägger projektet hur dominerande synsätt satt sin prägel hos olika lärosäten. Syftet är att skapa en aktuell bild av hur arbetet bedrivs och att genom aktuella och användbara definitioner skapa ett framåtsyftande omvärldsperspektiv som kan fokusera på generiska och specifika kompetenser uttryckta i lärandemål vid Högskolan Dalarna. Resultatet förväntas bidra till en extern forskningsansökan.
Nyckelord
Internationalisering, hållbarhet, lärandemål, läroplaner
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Idrotts- och hälsovetenskap
Omvårdnad
Pedagogiskt arbete
Socialt arbete
Finansiärer
Medel för tvätdisciplinära forskarnätverk under 1 år, Högskolan Dalarna
Publikationer