Forskningsprojekt: Språkliga resurser och digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi I

Projektledare
Deltagare
Samira Hennius
Jenny Rosén
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I detta projekt är det övergripandet intresset att utveckla undervisningsformer för utveckling av förmågor att använda skrift hos deltagare inom utbildning i svenska för invandrare (sfi)och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå (grundvux) och då särskilt hos personer som tidigare inte har haft möjlighet att lära sig läsa och skriva alls eller endast på grundläggande nivå innan migrationen till Sverige. Särskilt fokus riktas i projektet mot hur dels digitala verktyg och dels deltagarnas tidigare språkliga erfarenheter används i den grundläggande skriftspråksundervisningen. Fyra typer av data kommer att insamlas inom projektets ram, 1) fältanteckningar från observationer, 2) audio- och videoinspelningar, 3) elev- och lärarintervjuer och 4) artefakter som läromedel, elevtexter och digitalt material.
Nyckelord
alfabetisering, sfi, litteracitet, vuxenutbildning
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska som andraspråk
Finansiärer
Skolverket
Publikationer