Kurs TR1033

Turism och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2025

Kursen behandlar turismens roll i samhället. Utveckling av turismen i olika delar av världen analyseras utifrån den globala ekonomins framväxt, samt dess effekter på olika geografiska nivåer från det globala till det lokala. Den offentliga sektorns roll i den övergripande socio-ekonomiska utvecklingen i olika länder tas också upp. Framväxten av turism i olika delar av världen relateras till framväxten av arbetsrelaterad migration och transnationella relationer. Användning av naturresurser och dess ekonomiska värde för turism diskuteras. Religiösa-, etiska- och genusaspekter i relationen mellan värd och gäst får särskild uppmärksamhet under kursens gång. Olika sätt att beskriva turismen i termer av utveckling och koncentration med hjälp av rumslig statistik kommer att gås igenom.
Startar och slutar:
vecka 4, 2025 - vecka 13, 2025
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
Endast för utbytesstudenter (Erasmus)
Behörighetskrav :
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V3KWP
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig