Kurs TR1033

Turism och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för hur turismen är relaterad till annan ekonomisk och social verksamhet på global nivå. (1)
  • Redogöra för betydelsen av turismen i olika delar av världen. (2)
  • Redovisa grundläggande kunskaper om de problemställningar som rör hållbar utveckling i termer av miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser av turism. (3)

Färdighet och förmåga

  • Samla in data om turism på olika geografiska nivåer. (4)
  • Analysera data mot bakgrund av kursens teoretiska referensram. (5)
  • Analysera turistflöden med hjälp av statistisk data bearbetat i Excel och presentera resultaten muntligt och skriftligt. (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Diskutera hur destinationsutveckling och dess hållbarhet är beroende av den övergripande ekonomiska utvecklingen och det rådande politiska systemet i olika länder. (7)
  • Reflektera över relationen mellan värd och gäst i olika delar av världen och relatera dessa till resultaten av destinationsutveckling på olika platser. (8)