Kurs RV1046

Socialrätt I

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för grunderna för det svenska rättssystemet av relevans för det sociala arbetet och dess betydelse för att tillförsäkra rättssäkerhet
  • tillämpa civilrättsliga regler om ställföreträdarskap, avtalsrätt, hyresrätt och familjerätt samt grundläggande straffrättsliga regler och innebörden av myndighetsutövning
  • visa kunskap om centrala rättsliga begrepp samt grundläggande fri- och rättigheter av betydelse för socialrätten
  • redogöra för domstolsorganisationen och viktiga principer för förfarandet i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar

Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • tillämpa grundläggande allmänjuridisk metod
  • tillämpa civilrättsliga, förvaltningsrättsliga och straffrättsliga regler av relevans för socialrätten
  • handlägga socialrättsliga ärenden utifrån förvaltningsrättsliga regler

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • visa grundläggande insikt om normkällorna och de dominerande värderingar som ligger till grund för det socialrättsliga regelsystemet samt rättskällornas dignitet och tolkning.