Kurs NA2008

Examensarbete för kandidatexamen i nationalekonomi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Nationalekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet är att studenten utvecklar sin förmåga att självständigt genomföra forskning kring ett nationalekonomiskt problem. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • formulera en nationalekonomisk relevant forskningsfråga. (1)
 • använda sig av och bedöma relevansen av vetenskapliga arbeten relaterade till forskningsfrågan. (2)
 • diskutera relevanta teorier och motivera den valda teoriramen för den egna studien. (3)
 • diskutera relevanta metoder och motivera den valda metoden för den egna studien. (4)
 • baserat på vald teoriram och metod samla och beskriva relevant information för den egna studien. (5)
 • på ett vetenskapligt korrekt sätt analysera och besvara forskningsfrågan. (6)
 • diskutera den vetenskapliga och praktiska relevansen av studiens resultat. (7)
 • skriva på ett vetenskapligt och språkligt korrekt sätt. (8)
 • inom nationalekonomin göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. (9)
 • presentera resultat och slutsatser muntligt samt diskutera dessa med både de som har specialkunskap i ämnet och de som inte har det. (10)
 • försvara och diskutera resultaten från olika perspektiv. (11)
 • på ett vetenskapligt korrekt sätt, kritiskt och konstruktivt opponera på ett annat arbete. (12)